آدرس شعبه ۲: شیراز، همت شمالی، تقاطع قدوسی

شماره تماس: ۳۶۳۰۵۹۵۳-۰۷۱

آدرس شعبه ۱: شیراز، بلوار امیرکبیر، تقاطع امام حسن

شماره تماس: ۳۸۲۳۰۰۰۱-۰۷۱