آدرس شعبه 2: شیراز، همت شمالی، تقاطع قدوسی

شماره تماس: 36305953-071

آدرس شعبه 1: شیراز، بلوار امیرکبیر، تقاطع امام حسن

شماره تماس: 38230001-071